Přehled změn

Přehled změn – WinStrom 7 a WinMzdy

2020

WinStrom 7.87.01 – 2020

-Účetní zpracování – legislativní aktualizace exportu xml DPPO (daň z příjmu právnických osob)

WinMzdy 9.66.05 – 2020

-aktualizace výstupu „Příloha k žádosti o nemocenské pojištění“ – oprava chyby importu xml na portál OSSZ

WinMzdy 9.66.04 – 2020

-ve speciálních případech docházelo k zaokrouhlení  SP zaměstnavatele směrem dolů

WinMzdy 9.66.03 – 2020

-aktualizace výstupu „Příloha k žádosti o nemocenské pojištění“ – rozpad účtu na předčíslí a číslo

WinMzdy 9.66.02 – 2020

 -aktualizace výstupu „Příloha k žádosti o nemocenské pojištění“ a „Přehled o výši pojistného“ pro aplikaci PartnerLink

WinMzdy 9.66.01 – 2020

-aktualizace výstupu „Příloha k žádosti o nemocenské pojištění“

WinMzdy 9.66.00 – 2020

-legislativní úpravy pro rok 2020

WinStrom 7.87.00 – 2020

-verze pro rok 2020 je zatím beze změn

2019

WinMzdy 9.65.06 – 2019

-Aktualizace verze souboru xml pro „Přehled o výši pojistného“

WinStrom 7.86.04 – 2019

-změna v tvorbě kontrolního hlášení k DPH platná od 1.10.2019

WinMzdy 9.65.05 – 2019

-Oprava generace příkazu k úhradě – počítal se chybně ze sazby 25%  (došlo i k přepočtu složky 0855).

-Oprava generace přehledu „Přehled o výši pojistného“

WinMzdy 9.65.04 – 2019

-Zrušení „karenční“ doby (první 3 dny ) zaměstnance. Zaměstnavatel bude odvádět 24.8 % na sociální pojištění zaměstnance.

WinStrom 7.86.03 – 2019

-změna zákona DPH od 1.4.2019 – nové zaokrouhlování hotovostních dokladů

WinStrom 7.86.02 – 2019

-oprava názvů účtů v rozpadu rozvahy na účty (jen SQL )

WinStrom 7.86.01 – 2019

-oprava textů na fakturu v angličtině

WinMzdy 9.65.02 – 2019

-Potvrzení o zdanitelných příjmech pro rok  2019

-Tisk Potvrzení o zdanitelných příjmech – hromadně

WinMzdy 9.65.03 – 2019

-Potvrzení o zdanitelných příjmech pro rok  2019 pro DPP

2018

WinMzdy 9.64.06 – 2018

-doplnění otcovské dovolené

WinStrom 7.85.04 – 2018

-oprava generace kontrolního hlášení pro modul Pokladna. Program respektuje hodnotu „Dodavatel DUZP“

WinMzdy 9.64.05 – 2018

-aktualizovány tištěné formuláře  „Příloha k žádosti o nemocenskou“ a „Přehled o výši pojistného OSSZ“

WinMzdy 9.64.04 – 2018

-aktualizován formát exportu do xml „Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění“

WinMzdy 9.64.03 – 2018

-oprava výpočtu srážkové daně pro DPP s výplatou menší než 2 500 Kč

Přehled změn – WinStrom 7

WinStrom 7.84.21 – 2017

-oprava nápovědy pro předkontaci druhé snížené sazby  v zaúčtování DPH u položky bankovního výpisu

(verze 7.84.20 je přeskočena – aby nedošlo k záměnně s verzí 7.84.02)

WinStrom 7.84.19 – 2017

-řádky DPH 51s a 51b u interních dokladů již nejsou přičítány do řádku 50

WinStrom 7.84.18 – 2017

-aktualizace bankovního formátu Multicash pro zahraniční platby

WinStrom 7.84.17 – 2017

-oprava chyby při generování kontrolního hlášení za čtvrtletí

WinStrom 7.84.13-16 – 2017

-pro verzi SQL – do účetnictví se nahrávali i stornované doklady

WinStrom 7.84.13-15 – 2017

-tisk rozvahy a výsledovky pro finanční úřad je rozšířen o tisk sestavy pro „mikro“ organizace

WinStrom 7.84.13-14 – 2017

-oprava funkce generující DPPO

WinStrom 7.84.12 – 2017

-oprava funkce generující kontrolní hlášení

WinStrom 7.84.11 – 2017

-oprava funkce generující DPPO

WinStrom 7.84.01-09 – 2017

-implementace EET

-oprava tisku rozvahy po účtech  – v pasivech byly odstraněny přebytečné sloupce

WinStrom 7.83.29 – 2016

-migrace majetku do ABRA FlexiBee – migruje se správné datum do pole koupě majetku

-je možné zrušit vazbu položky bankovního výpisu na neexistující přijatou fakturu

WinStrom 7.83.28 – 2016

-Podklady pro tvorbu kontrolního hlášení je možné exportovat do formátu CSV, který je možné otevřít v EXCELu nebo v OpenOffice. Nová vlastnost vám umožní „rozpad“ řádků A5 nebo B3

WinStrom 7.83.27 – 2016

-Oprava generování uživatelského předpisu  v rozvaze a výsledovce  pro rok 2016.

WinStrom 7.83.26 – 2016

-Oprava tisku pasiv v rozvaze pro rok 2016. Pasiva se chybně tiskla do stejných sloupců jako aktiva.

WinStrom 7.83.25 – 2016

-doplněn nový formulář DPH pro rok 2016

WinStrom 7.83.24 – 2016

-oprava předpisu výsledovky pro rok 2016

WinStrom 7.83.23 – 2016

-automaticky instaluje fonty pro tisky WinStrom 7

WinStrom 7.83.22+7.83.23 – 2016

-Oprava výpočtu hospodářského výsledku v rozvaze pro rok  2016.

-Oprava ve výpočtu řádku 030 ve výsledovce pro rok 2016

WinStrom 7.83.21 – 2016

-V aktualizace účetních dokladů je doplněna možnost vynutit u dokladů nad 10 000 Kčs umístění do  řádků B3/A5 v  kontrolním hlášení DPH.

WinStrom 7.83.20 – 2016

-Doplnění rozvahy a výsledovky pro rok 2016

WinStrom 7.83.19 – 2016

-oprava chyby: faktura obsahující odpočet zálohy a výsledná částka byla pod 10 000 Kč „spadla“ do A5 v KH DPH

WinStrom 7.83.18 – 2016

-u vydaných faktur je doplněno pole patří do A5. Když je hodnota zaškrtnuta, tak faktura nad 10 000 Kč je umístěna do sekce A5 v KH DPH.

WinStrom 7.83.17 – 2016

-oprava chyby při generaci kontrolního hlášení DPH. Přijaté faktury s přenesenou daňovou povinnosti s kódem 18-20 se správně nahrávají do KH DPH.

WinStrom 7.83.16 – 2016

-oprava chyby při generaci kontrolního hlášení DPH. Když byl fiskální rok jiný než kalendářní, z účetních dokladů se generovalo chybné  KH DPH (neakceptovalo se fiskální jiné období)

WinStrom 7.83.15 – 2016

-v modulu „Přijaté faktury“  je doplněna možnost vynutit řádek B3 v JH DPH pro faktury přes 10 000 Kč

WinStrom 7.83.14 – 2016

-v modulu „Pokladna“  je opravena následující chyba: Obsahoval-li pokladní doklad nastavení nároku odpočtu DPH „ŽÁDNÝ“, do kontrolního hlášení se nenahrávali následující doklady z pokladny.

WinStrom 7.83.13 – 2016

-v modulu „Účetní zpracování“  je nová funkce „DPPO 2015“. Jedná se  o export rozvahy a výsledovky do formátu XML. Tento soubor je možné importovat na portál daňové zprávy v sekci: Daň z příjmů právnických osob – za zdaňovací období roků 2015 a pro části zdaňovacího období roku 2016 (EPO2)

WinStrom 7.83.12 – 2016

-přijaté faktury – rozšíření  čísla došlého na 30 znaků

WinStrom 7.83.11 – 2016

-oprava migrace účetního salda do ABRA FlexiBee

-do  Kontrolního  hlášení DPH se správně generují interní doklady s řádkem DPH 40KR a 41KR

WinStrom 7.83.10 – 2016

-na vydané faktuře byla zpřístupněn pole „Kód plnění“ a „§44“  pro Kontrolní hlášení DPH

WinStrom 7.83.9 – 2016

-u přijatých faktur je respektována hodnota „Nárok na odpočet“ při tvorbě kontrolního hlášení DPH. Je také umožněno zadání koeficientu pro poměrnou část uplatnění faktury v KH.

WinStrom 7.83.8 – 2016

-u pokladny je doplněna možnost pro doklady nad 10 000 vynutit umístění do A5/B5 v kontrolním hlášení DPH

WinStrom 7.83.7 – 2016

-doplnění kódů plnění pro přenesenou daňovou povinnost (kódy 18,19,20)

-nápověda pro výběr číslo finančního úřadu a územního pracoviště

WinStrom 7.83.5 – 2016

-oprava chyby  ve verzi SQL – při použití evidence DPH k položce bankovního výpisu hlásil program chybu  při generování kontrolního hlášení.

-migrace do FlexiBee – oprava migrace pro případ fiskálního roku jiného než je kalendářní

WinStrom 7.83.4 – 2016

-změna konverze DIČ do KH – již se neodstraňují písmena uvnitř DIČ (například Španělsko)

-z pokladny se exportovali některé doklady do KH, které tam nepatří

-oprava migrátoru do ABRA FlexiBee

WinStrom  7.83.3 – 2016

-interní doklady na 10 000 bez zadání DIČ – oprava – správně se nahrávají do kontrolního hlášení do skupiny A5

WinStrom  7.83.2 – 2016

-oprava chyby při tvorbě vydané faktury při volbě typu dokladu s automatickým označením „Uhrazeno“  (pouze u SQL verze)

WinStrom  7.83.1 – 2016

-oprava exportu kontrolního hlášení – sekce B1

WinStrom  7.83.0 – 2016

-verze potřebuje licenční klíč pro rok 2016

-do přijatých faktur a pokladny je doplněna možnost zadat datum zdan. plnění z dokladu dodavatele – jedná se o pole „Dodavatel DUZP“

-do vydaných/přijatých faktur, interních dokladů a pokladny je doplněno zaškrtávátko“Vynutit A4 KH“ respektive „Vynutit A4 KH“. Když toto pole zaškrtnete, bude uskutečněné/přijaté  zdanitelné plnění pod 10 000 Kč zařazeno do sekce A4/B2 v kontrolním hlášení. Je to určeno pro platby např. dle splátkového kalendáře, které jsou jednotlivě pod 10 000 Kč, ale v součtu hraniční částku překročí

Verze 7.82.5 – 2016

-oprava migračního nástroje FlexiBee – migrace druhé snížené sazby DPH

Verze 7.82.5 – 2016

-oprava migračního nástroje FlexiBee – migrace druhé snížené sazby DPH

WinStrom  7.82.4 – 2016

-drobná oprava tisku přiznání DPH

WinStrom  7.82.3 – 2016

-přijaté faktury a pokladna – do Kontrolního hlášení DPH se nahrává DIČ (předchozí verze nahrávala IČ)

-nová instalace instalace zachovává nastavení nestandardních předpisů tisku

-přijaté faktury jsou správně rozdělovány do sekce B2 a B3

 WinStrom  7.82.2 – 2016

-vydaná faktura obsahuje nové pole „Jiné číslo faktury pro kontrolní hlášení“.  Novinka je určena především účetním firmám aby mohli zadat originální číslo faktury, které vytvořil jejich klient.

 WinStrom  7.82.1 – 2016

-oprava Kontrolního hlášení pro SQL verzi – doplnění pole ID datové schránky v nastavení

WinStrom  7.82 – 2016

-doplnění legislativy 2016 – Kontrolní hlášení DPH  (bez potřeby nového licenčního čísla)

WinStrom  7.80.8 až 7.81

-úpravy v migračním nástroji z WinStrom 7 do ABRA FlexiBee

Přehled změn – WinMzdy

WinMzdy 9.63.06 –  2017

-rozšíření struktury výstupu pro statistiku ISPV

WinMzdy 9.63.05 –  2017

-zvýšení slevy na dani pro 2 a další děti je definitivně od 07/2017

WinMzdy 9.63.04 –  2017

-zvýšení slevy na dani pro 2 a další děti je odloženo od 06/2017

WinMzdy 9.63.03 –  2017

-oprava termínů velikonoc v nastavení svátků

WinMzdy 9.63.02 –  2017

-oprava limitu pro penzijní a životní pojištění z 30 000 Kč na 50 000 Kč

-zvýšení slevy na dani pro 2 a další děti je odloženo do 05/2017

WinMzdy 9.63.01 –  2017

-doplnění formuláře „Výpočet daně a daňového zvýhodnění v.21“

WinMzdy 9.63.0 –  2017

-legislativa pro rok 2017

WinMzdy 9.62.8 –  2016

-změna slevy na dani pro 2. a 3. dítě platná od 1.5.2016

WinMzdy 9.62.7 –  2016

-rozšíření ISPV pro rok 2016

WinMzdy 9.62.6 –  2016

-přidán svátek 28.3.2016

WinMzdy 9.62.5 –  2016

-doplněno vyplnění řádku č. 15 v Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti  (zálohy a srážková daň)…

WinMzdy 9.62.4 –  2016

-doplněn nový výstup pro rok 2016 – Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti  (zálohy a srážková daň)…

-oprava Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti … pro rok 2015 – netisklo se RČ u 1.dítěte

-oprava  exportu XML přehledu o výši sociálního pojištění pro načteni aplikací Portlink

WinMzdy 9.62.2 –  2016

-oprava  exportu XML přehledu o výši sociálního pojištění pro načteni aplikací Portlink

WinMzdy 9.62.1 –  2016

-nový přehled o výši sociálního pojištění pro rok 2016

WinMzdy 9.62.0 –  2016

-doplnění legislativy pro rok 2016

WinMzdy  9.61.5 –  5.11.2015

Oprava exportu do xmnl – Příloha k žádosti o nemocenské pojištění.
-druhý řádek je nově – <NEMPRI xmlns=“http://schemas.cssz.cz/nem/NEMPRI/2.0.0″>
-nově jsou doplněny údaje pro <exekuce> a <insolvence>

WinMzdy  9.61.3 – 26.5.2015

-při absenci a neplaceném volnu se složka automaticky přepne „Nepočítat zdravotní pojištění“

WinMzdy  9.61.2 – 27.4.2015

-oprava zaokrouhlení výstupu „Přehled o výši pojistného“

WinMzdy  9.61.1 –  7.4.2015

-doplnění změněného formuláře „Příloha k žádosti o nemocenské pojištění“ planého od 1.4.2015

WinMzdy  9.61 –  11.3.2015

-doplněn nový formulář „Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti“